VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

 

Označenie subjektov a vymedzenie základných pojmov

 

 

Kúpna zmluva sa uzatvára medzi zmluvnými stranami "Kupujúci" a "Predávajúci".

 

Kupujúci - fyzická osoba, ktorá uskutoční objednávku prostredníctvom tohto internetového obchodu alebo prostredníctvom mailovej správy na emailovú adresu Predávajúceho. Kupujúcim môže byť len nefiremný zákazník. Predávajúci si vyhradzuje právo predať tovar len nefiremných zákazníkom, čiže konečným spotrebiteľom a nikdy nie firmám. Kupujúci to berie na vedomie a súhlasí s tým bez výhrad.

 

Predávajúci - prevádzkovateľ internetového obchodu Bieliace-pasiky.com, ktorého obchodné údaje sú:

 

Crafts Marketing SPRL

Rue de Grand-Bigard 14

1082 Berchem-Sainte-Agathe, Brusel

IČO: 0552640573

DIČ: BE0552640573

 

Predávajúci doručuje zásielky prostredníctvom tohto internetového obchodu len vrámci Slovenska a to väčšinou s dodaním do 24 hodín (počas pracovných dní) pri objednaní do 15:00 hod. v pracovné dni.

 

 

Úvodné ustanovenia

 

 

Týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, reklamačným poriadkom a ustanoveniami príslušných právnych predpisov najmä Obchodného zákonníka, zákona č.250/2007 zb.z. o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 108/2000 zb.z o elektronickom obchode, sa riadia právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom obchodu.

Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti prevádzkovateľa a kupujúceho a vo svojom aktuálnom znení tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy. V prípade, ak nie je medzi predávajúcim a kupujúcim dohodnutá trvalá kúpno-predajná zmluva v písomnej forme, považuje sa elektronická objednávka v obchode za návrh k uzavretiu zmluvy medzi kupujúcim a prevádzkovateľom.

 

 

Objednávka, uzatvorenie zmluvy, odstúpenie od zmluvy

 

 

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí. Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh zmluvy a sú považované za záväzné. K akceptovaniu návrhu na zmluvu zo strany prevádzkovateľa dôjde potvrdením elektronickej objednávky. Prevádzkovateľ je v závislosti na charaktere obchodu (množstvo, cena, náklady na prepravu, vzdialenosť apod.), predovšetkým pri cene vyššej ako 150,-EUR, vždy oprávnený žiadať kupujúceho o autorizáciu objednávky vhodným spôsobom, napr. telefonicky alebo písomne. V prípade odmietnutia autorizácie kupujúcim, považuje sa objednávka za neplatnú. Ak je medzi prevádzkovateľom a kupujúcim uzatvorená dlhodobá rámcová písomná kúpna zmluva, elektronická objednávka uzatvorenú zmluvu bližšie špecifikuje a konkretizuje a je jej neoddeliteľnou súčasťou. Kupujúci je oprávnený stornovať objednávku bez udania dôvodu do 2 hodín od jej odoslania. K vlastnému uzavretiu kúpno-predajnej zmluvy dochádza prevzatím tovaru kupujúcim. Pri neprevzatí zásielky s tovarom objednaným formou dobierky bude kupujúcemu účtovaná náhrada škody vo výške poštovného prvej zásielky a poštovného vrátenej zásielky. 

Kupujúci berie plne na vedomie popisy produktov uvádzaných na webovej stránke Predajcu a pri zakúpení tovaru s nimi súhlasí bez výhrad. Kupujúci si vedome objednáva tovar, ktorého popis je uvedený v popise ním konkrétne objednávaného tovaru. Kupujúci uzatvorením elektronickej objednávky (kúpnej zmluvy) zároveň potvrdzuje, že si tento popis tovaru prečítal. 

V objednávke je nutné uviesť platné slovenské telefónne číslo (pri objednávke kuriérom to musí byť mobilné číslo).

Kupujúci sa pri objednávke s dopravou kuriérom GLS zaväzuje uviesť také telefónne číslo a adresu, na ktorých je pre kuriéra zastihnuteľný a dostupný pre bezproblémové prevzatie zásielky, a to v čase od 8:00-17:00 kedykoľvek to kuriér určí. Čas doručenie nie je možné s kuriérom dohadovať.

Kupujúci sa pri objednávke s dopravou Slovenskou poštou zaväzuje ako dodaciu adresu uviesť adresu, na ktorej má riadne označenú poštovú schránku. 

Predávajúci je oprávnený požadovať od kupujúceho preplatenie nákladov nevyhnutných na vybavenie objednávky a to v prípade ak dôjde k neprevzatiu zásielky kupujúcim kvôli nesplneniu niektorých z jeho povinností uvedených v obchodných podmienkach a to v čiastke minimálne 4 EUR. Kupujúci súhlasí s uhradením tejto čiastky v prípade neprevzatia zásielky.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušit objednávku, ktorá nemá uvedenú presnú dodaciu adresu alebo platné slovenské mobilné telefónne číslo. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušit objednávku zákazníka, ktorý v minulosti neprevzal záväzne objednanú zásielku.

 

 

Dodacie podmienky, termíny

 

 

Miestom plnenia zmluvy sa rozumie sídlo (bydlisko), alebo miesto podnikania kupujúceho uvedené v registračnom formulári obchodu. Tovar bude dodaný prevádzkovateľom s využitím služieb tretích subjektov (Slovenská pošta, Kuriérska služba ), alebo na základe dohody s kupujúcim bude tovar pripravený u dodávajúceho, ak nebude vyslovene dohodnuté inak. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu, prípadne pošte alebo kuriérovi na prepravu ku kupujúcemu. Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho pod podmienkou zaplatenia kúpnej sumy v plnej výške. Prevádzkovateľ expeduje tovar kupujúcemu čo možno v najkratšej dobe po prijatí elektronickej objednávky, zvyčajne do 1 pracovného dňa ak nie je uvedené inak pri každom konkrétnom výrobku. Doba pre dodanie tovaru môže byť vo výnimočných prípadoch dlhšia, o čom bude kupujúci včas informovaný prevádzkovateľom. Ku každej zásielke bude priložený daňový doklad , ktorý slúži ako doklad o kúpe a pre uplatnenie záruky, preto si ho dobre uschovajte pre prípad reklamácie.

Ak si Kupujúci vyberie ako spôsob doručenia spôsob doručenia kuriérom GLS, zaväzuje sa prevziať si zásielku kedykoľvek to konkrétny kuriér GLS určí a to väčšinou v čase od 8:00-17:00. Kupujúci berie na vedomie, že si nemôže určovať v akom konkrétnom čase mu má kuriér doručovať zásielku. Čas doručovania určí samotný kuriér GLS a Kupujúci je povinný byť v tomto čase kuriérom na adrese a uvedenom telefónnom čísle zastihnuteľný. Kupujúci má na prevzatie väčšinou 3 dni, to znamená kuriér urobí 3 pokusy pre úspešné doručenie zásielky. Kupujúci sa prípadne môže dohodnúť s infolinkou spoločnosti GLS na odklade doručenia a posunúť tak deň doručovania zásielky a taktiež sa môže telefonicky s GLS dohodnúť aj na osobnom prevzatí zásielky v konkrétnom depe GLS v čase na to určenom. V období pandemickej situácie môžu zo strany GLS platiť opatrenia, ktoré obmedzujú počet pokusov o doručenie na 1 jediný pokus, ktorý Kupujúci akceptuje a berie na vedomie.

Ak si Kupujúci vyberie ako spôsob doručenia spôsob doručenia Slovenskou poštou, zaväzuje sa uviesť presnú a poštovým doručovateľom vyhladateľnú adresu doručenia, na ktorej mu bude vedieť doručovateľ doručiť oznámenku o zásielke do presne označenej poštovej schránky. Doručovateľ zásielku vo väčšine prípadov uloží na príslušnej pošte alebo ju osobne odovzdá adresátovi na adrese doručenia ak ho bude vedieť na adrese fyzicky zastihnúť. Kupujúci sa zaväzuje zásielku si prevziať buď osobne od doručovateľa na adrese doručenia, alebo do 18 kalendárnych dní na príslušnej pošte. 

 

Kúpna cena, poštovné a balné

 

 

Kúpna cena je splatná pri prevzatí tovaru na dobierku, u kuriéra alebo doručovateľa Slovenskej pošty, pokiaľ sa obe strany nedohodli inak.

V cene je započítané poštovné a balné. Toto sa účtuje nasledovne:

Poštovné a balné pri spôsobe dopravy kuriérom GLS je pri objednávke nad 25 EUR zadarmo. Pri objednávke do 25 EUR sa účtuje v sume 2,50 EUR.

Poštovné a balné pri doručení Slovenskou poštou je pri objednávke nad 150 EUR zadarmo. Pri objednávke do 150 EUR sa účtuje v sume 4,50 EUR.

Tovar sa expeduje len na územie SR, po vzájomnej dohode medzi Predávajúcim a Kupujúcim je možné po úprave poštovného a balného tovar expedovať aj mimo územie SR, okrem Českej republiky a Maďarska, kde doručujú iné partnerské e-shopy.

 

Internetový obchod Bieliace-pasiky.com ponúka tieto možnosti platby za objednaný tovar:

Dobierka - platba v hotovosti na pošte zároveň s prevzatím tovaru alebo pri doručení poštovým doručovateľom v hotovosti poštovému doručovateľovi, alebo platba v hotovosti alebo kartou kuriérovi GLS.

 

 

Vrátenie alebo výmena tovaru

 

 

Vrátiť je možné iba tovar nepoužitý, nepoškodený a v pôvodnom obale a to do 14 dní od prevzatia tovaru. V prípade splnenia podmienok pre vrátenie tovaru bude kupujúcemu vrátená celá suma, ktorú za tovar zaplatil. Do vrátenej sumy sa nezapočítava cena poštovného a balného. Po dohode môže byť navrátenie sumy uskutočnené formou výmeny za iný tovar v zodpovedajúcej hodnote, ktorý bude zaslaný buď s ďalšou objednávkou zákazníka alebo samostatne.

Ak chce Kupujúci vrátiť alebo vymeniť tovar, vyžiada si emailom adresu pre vrátenie tovaru od Predávajúceho a postupuje podľa ďalších pokynov.

 

 

Záruka, reklamácie, doklady

 

 

Záručná doba je 24 mesiacov. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené neodbornou manipuláciou, neprimeraným zaobchádzaním alebo na škody spôsobené nadmerným mechanickým opotrebením. Záruka sa takisto nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok alebo používaním v extrémne neobvyklých podmienkach.

Predávajúci nezodpovedá za škody spôsobené doručovateľskou službou ani za oneskorené dodanie tovaru zapríčinené poštou alebo expresnou doručovateľskou službou.

 

 

Alternatívne riešenie sporov

 

 

Kupujúci má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak si myslí, že Predávajúci porušil jeho práva. Ak Predávajúci na žiadosť Kupujúceho odpovie zamietavo alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania neodpovie vôbec, Kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „ARS“).

Formou ARS môžu byť riešené len spory vyplývajúce zo zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim a spory s touto zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa ust. § 1 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z.z. a sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20 EUR. Návrh na začatie ARS sa podáva k subjektu ARS podľa ust. § 3 citovaného zákona, a to za pomoci k tomu určenej platformy alebo formulára, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 citovaného zákona. Subjekt ARS môže od Kupujúceho požadovať úhradu poplatku za začatie ARS, maximálne však do výšky 5 EUR. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má Kupujúci.

Okrem ARS má Kupujúci právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný alebo rozhodcovský súd. Platforma ARS je dostupná na internetových stránkach https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage .

Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov Kupujúci nájde na stránke https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1

 

 

Ochrana osobných údajov

 

 

Prevádzkovateľ internetového obchodu týmto prehlasuje, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov získanými pri objednávaní tovarov, zaobchádza v zmysle „Zákona č. 428/2002 Z.Z. o ochrane osobných údajov".

Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, ak v zmysle § 62 odseku 3 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách neodmietnete zasielanie našich obchodných oznámení alebo neodvoláte už udelený súhlas. Pre zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýzy nášho trhového postavenia využívame spracovateľa, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk; tomu pre tieto účely môžete odovzdávať informácie o zakúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Zaslanie tohto dotazníka máte možnosť zamietnuť ešte počas vytvárania objednávky na Bieliace-pasiky.com v druhom kroku nákupného košíka.

Podrobnejšie informácie ohľadom ochrany osobných údajov nájdete tu


Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 3.1.2013.

 

 

Zákony a predpisy:

zák. č. 513/1991 Z.z. obchodný zákonník
zák. č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch
zák. č.108/2000 Z.z. a zákona č.118/2006 Z.z. o zásielkovom predaji


Prihlásenie

 
Obnovenie zabudnutého hesla

Nemáte ešte účet?

Nákupný košík

Zavrieť X

Nákupný košík je prázdny.

Pokračovať v nákupe