Prípadné reklamácie vybavíme k Vašej spokojnosti individuálnou dohodou s Vami a v súlade s platným právnym poriadkom. Kupujúci je povinný tovar po jeho prevzatí prehliadnuť tak, aby zistil prípadné poškodenia. Prípadné poškodenia je kupujúci povinný čo najskôr hlásiť našej firme. Za poškodenia vzniknuté prepravcom neručíme.

V zmysle novely Občianskeho zákonníka c. 150/2004, je na každý tovar poskytnutá záruka 24 mesiacov. Plynúť začína dňom prevzatia tovaru na pošte alebo od kuriéra. Počas tohto času budú všetky reklamované chyby, nedostatky a závady odstránené bezplatne.

 

Do 14 dní od prevzatia tovaru máte právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu a tovar nám nepoužitý vrátiť, pričom svoje peniaze dostanete do niekoľkých dní späť.

 

Pre odstúpenie od zmluvy bez uvedenia dôvodu, pre výmenu tovaru alebo reklamáciu si stiahnite nasledujúci formulár:

 

FORMULÁR na VÝMENU TOVARU / REKLAMÁCIU / ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 

Formulár následne vytlačte, vypíšte a nascanujte a pošlite nám ho mailom na info@bieliace-pasiky.com.

Po doručení e-mailu situáciu vyhodnotíme a následne vás budeme kontaktovať.

Po zaslaní reklamovaného tovaru k nám Vám začne plynúť 30-dňová reklamačná lehota, na ktorú si vyhradzujeme právo. Počas tejto lehoty Vás budeme priebežne informovať o stave vašej reklamácie.

 

 

Reklamačný poriadok

 

Účelom Reklamačného poriadku je informovať spotrebiteľa o rozsahu, podmienkach a spôsobe uplatnenia zodpovednosti za vady výrobkov a služieb (ďalej len "reklamácia") vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť a o vykonávaní záručnej náprávy.

Tento reklamačný poriadok upravuje práva Kupujúceho ako spotrebiteľa (§2 písm.a/ ZoOS) tak, aby neboli dotknuté jeho práva garantované Občianskym a Obchodným zákonníkom.

Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na predaj tovarov zo strany Predávajúceho pre Kupujúcich, ktorí spĺňajú definíciu spotrebiteľa v zmysle platných právnych predpisov.

Potvrdením objednávky Predávajúcim vzniká medzi Kupujúcim a predávajúcim právny vzťah a zároveň pristupuje Kupujúci k podmienkam tohto Reklamačného poriadku.

 

Vrátenie tovaru 

 

Ak Kupujúci zistí, že tovar pri preberaní tovaru je poškodený, má právo neprevziať tovar. Zároveň má právo neprevziať tovar, ak tovar, ktorý si objednal, je v rozpore s objednávkou Kupujúceho.

Predávajúci je povinný po odstúpení od Zmluvy vrátiť zaplatenú sumu do 15 dní odo dňa odstúpenia od Objednávky.

Kupujúci má právo vrátiť tovar bez uvedenia dôvodu do 14 dní. Tovar nesmie byť otvorený, musí byť riadne zabalený, musí byť teda v rovnakom stave v akom bol tovar doručený Kupujúcemu. 

Pri tovare, ktorý je poškodený hrubým spôsobom, alebo neodborným zaobchádzaním, prípadne je opotrebený, alebo je na výrobku poznateľný zásah do daného výrobku, si Kupujúci nemôže uplatniť právo na náhradu škody.

 

Zodpovednosť za vady

 

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný alebo dodaný tovar pri prevzatí kupujúcim. Kupujúci je oprávnený si tovar pred prevzatím prezrieť.

Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru, ktoré mohol kupujúci pri prehliadke zistiť, najmä nezodpovedá za to, ak kupujúci neskôr bude reklamovať chýbajúce príslušenstvo tovaru alebo mechanické poškodenie tovaru zistiteľné pri prehliadke. Predávajúci za takéto vady nezodpovedá ani vtedy, ak kupujúci nevyužil možnosť vykonať prehliadku tovaru.

Pri veciach predávaných za nižšiu cenu ako je uvedená v e-shope Predávajúci nezodpovedá za vady, pre ktoré bola dojednaná nižšia cena. S touto nižšou cenou Kupujúci súhlasil a zároveň bol oboznámený s dôvodom tejto nižšej ceny.

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka). Dĺžka trvania záručnej doby sa spravuje ustanoveniami právnych predpisov najmä ustanoveniami Občianskeho zákonníka, pokiaľ predávajúci v doklade potvrdzujúcom prevzatie veci nevyznačí dlhšiu dobu trvania záručnej doby. Funkciu záručného listu môže spĺňať aj faktúra alebo dodací list, pokiaľ predávajúci na nich vyznačí dĺžku trvania záručnej doby.

Záruka sa vzťahuje len na mechanické vady, resp. viditeľné poškodenia tovaru, ktoré vznikli počas doby, v ktorej bol Predávajúci vlastníkom tohto tovaru. Záruka sa vzťahuje ďalej aj na dobu spotreby uvedenú ako dátum spotreby na obale tovaru.

 

Záruka sa nevzťahuje najmä na:

- vady a poškodenia tovaru spôsobené používaním tovaru v podmienkach, ktoré svojou teplotou, prašnosťou,vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia nezodpovedajú podmienkam, v ktorých sa tovar bežne používa

- vady a poškodenia tovaru spôsobené násilným poškodením tovaru

- vady a poškodenia tovaru spôsobené nedodržaním zásad používania tovaru

- vady a poškodenia tovaru, o ktorých kupujúci pred prevzatím tovaru vedel

- vady a poškodenia tovaru, ktoré si kupujúci spôsobil sám alebo ktoré boli spôsobené neodbornou manipuláciou s tovarom

 

Uplatnenie zodpovednosti za vady (reklamácia)

 

Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú priamo u Predávajúceho. V zmysle ZoOS však môže kupujúci uplatniť reklamáciu aj u určenej osoby, ktorá je povinná reklamáciu vybaviť.

Pri reklamácii je potrebné doložiť záručný list (ak bol vystavený) a doklad o zaplatení kúpnej ceny tovaru.

V zmysle ZoOS je Predávajúci povinný pri uplatnení reklamácie vydať Kupujúcemu potvrdenie. Za účelom splnenia tejto zákonnej povinnosti osoba, ktorá uplatňuje nároky z vád (t.j. uplatňuje reklamáciu), vyplní spolu s povereným zamestnancom Predávajúceho alebo určenej osoby, ktorý vybavuje reklamácie reklamačný protokol, v ktorom presne popíše vadu a odovzdá poškodenú vec v balení aj s prípadným príslušenstvom a dokumentáciou Predávajúcemu. V reklamačnom protokole uvedie osoba uplatňujúca reklamáciu kontaktnú adresu (e-mail, telefónne číslo), na ktorú bude Kupujúcemu zaslané vyrozumenie o spôsobe vybavenia reklamácie. Predávajúci nenesie zodpovednosť za to, že sa na uvedenú kontaktnú adresu nepodarilo odoslané vyrozumenie doručiť. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie je Predávajúci povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť Kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

 

Spôsob vybavenia reklamácie

 

Vybavením reklamácie sa v zmysle ust. §2 písm. m/ ZoOS rozumie: ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

Ak Kupujúci uplatní reklamáciu, Predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba je povinný poučiť Kupujúceho o jeho právach podľa všeobecných platných predpisov. Na základe rozhodnutia Kupujúceho, ktoré z týchto práv Kupujúci uplatňuje, je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo, aby bola takáto vada bezplatne, včas a riadne odstránená.

Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť poškodený tovar za nepoškodený.

Ak sa po prijatí reklamácie zistí, že tovar má vadu, ktorá je neodstrániteľná, a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť.

 

Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňa 27.01.2011 a ruší všetky predchádzajúce ustanovenia a zvyklosti súvisiace s vybavovaním reklamácií a zárukou na tovar.

Nesplnením vyššie uvedených reklamačných podmienok kupujúci ohrozuje kvalitu a časový priebeh reklamačného konania.


Prihlásenie

 
Obnovenie zabudnutého hesla

Nemáte ešte účet?

Nákupný košík

Zavrieť X

Nákupný košík je prázdny.

Pokračovať v nákupe